Podstawowe szkolenia bhp w Toruniu

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy organizowane są wstępne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego głównym celem jest przekazanie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa oraz zaznajomienie pracownika z zagrożeniami występującymi na określonych stanowiskach pracy.

Dlaczego konieczne jest wstępne szkolenie bhp?

wstępne szkolenia bhp w ToruniuSzkolenie obejmuje między innymi szkolenie ogólne i szkolenie w miejscu pracy. Szkolenie ogólne musi być przeprowadzone w taki sposób, aby zapoznać pracownika z normami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, normach pracy mających zastosowanie do pracowników przedsiębiorstwa oraz w przepisach dotyczących udzielania pierwszej pomocy. Ogólne szkolenie w zakresie BHP prowadzone jest przez nowo zatrudnionych pracowników, uczniów i studentów szkół zawodowych, którzy uczestniczą w praktycznym szkoleniu zawodowym. Instrukcja ta musi zostać przeprowadzona przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Obowiązki pracodawcy w zakresie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Każde wstępne szkolenia bhp w Toruniu powinno być prowadzone w miejscu pracy, w którym pracownik będzie wykonywał pracę. Jego celem jest zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi w tym miejscu pracy, metodami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Po instruktażu w miejscu pracy musi nastąpić sprawdzenie wiedzy na temat bezpiecznych praktyk pracy.

Pozytywna opinia o takim teście będzie podstawą do umożliwienia pracownikowi pracy na określonym stanowisku. Czas trwania takiego szkolenia musi zależeć od doświadczenia zawodowego pracownika, jego wcześniejszego doświadczenia zawodowego, a także od rodzaju pracy i zagrożeń występujących w miejscu pracy, w którym pracownik ma pracować.